Monday, October 2, 2017

ආණ්ඩුවට ස්තූතියි !

උදෑසන ගුවන්පු විදුලි පුවත් විකාශයට අනුව දැන ගන්ඩ ලැබුන ආණ්ඩුව තීරණය කරල තියෙනව කියල පොල් සංවර්ධන මංඩලයෙන් පොල් නිකුත් කරන්න  ර ැ පියල් හැට පහකට ඉතින් එය සුභාරංචියක් 

ඒ වගේම සතොසෙන් පොල් දෙන්ඩත් හිතල තියෙනවලු ඉතින් මහජනතාව වෙනුවෙන් අපි කැමතියි ස්තූති කරන්න ඒ ගැන.

Wednesday, September 27, 2017

මෙය ගෑස් ගැන හෝ පොත් ගැන හෝ කතාවක් නොවන්නේය.

පොල් එදා සිට අද දක්වා අපේ මිත්‍රයාය. එහෙත් මෑතක සිට අපේ පංතියේ උන්ට පොල් නිසා වෙඩි කන්නට ද සිදු වී ඇත.ඒ එසේ සිදු වී ඇත්තේ පොල් මැණික් තරමට ගණන් ගොස් ඇති නිසාය. මුරට සිටින කෙනෙක්ට තුවක්කුවක් දෙන්නේ අයෙකු වත්තට පොල් හෝ දෙල් ඇහිදින්නට හෝ කඩා ගන්නට පැන්න විට තමන්ට වෙඩි තියා ගන්නට  නොවන හෙයින් පැන්න කෙනාට වෙඩි තැබීමෙි වැරැද්දක් ඇතැයි ද සිතිය නොහැක.  
එය එසේ වන්නේ නං වරද කාගෙද?

ඒත් මුර මහතා දැන ගත යුතු දෙයක් ඇත. අපි අපේ පංතියේ උන්ට තියා අපේ පංතියේ නොවන උන්ටවත් වෙඩි තියන්නේ නැත.

ඒත් මැතිදුනේ නැති බැරිකං වෙඩි තබා වුව ඝාතනය කලාට වරදක් නැත.

පෙං කතාවල තියෙන්නේ පොල් සමිබෝලයි බතු යි කමු කියාය.

එහෙම කියන කොල්ලාට ඇත්ත කතාවල දුව දෙන්නේ නැත.

ඒත් ඒ ඉස්සරය.

ඒත් ඉදිරියට පොල් සමිබොල් එක්ක බත් දිය හැකි යැයි කියන කොල්ලාට තමන්ගේ දුව අහන පරක්කුවෙන් ලැබෙනු ඇත.

ඒ පොල් ඇත්නං පත ගැන හිතන්ට දෙයක් නැති නිසාය'     

හැබැයි ඉදිරියේදී පොල් දෙන්නං කියා හුගක් අය අපේ ගෙවල් වලට එන්නට බැරි නැත.

මං එහෙම කියන්නේ කතා නායක තුමාගේ ඉලෙක්ෂොන් ගැන කරපු කතාව ගැන හිතාය.

අපිට පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයක් ද ඇත. එහෙත් පොල් අළෙවි මණ්ඩලයක් නැත.

පොල් පාරවල් ගොඩනැගිලි වෙනුවෙන් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කැප කර ඇත්ද?

පොල් ති්කෝණය සමචතුරසය වන්නේ කවදාද?

සතොසට පොල් එන්නේ කවදාද?

ඉක්මන් වැඩ පිළිවෙලකට ගියහොත් දෙයියනේ කියා කිරි හොද්දක් ඉදි ආප්පන් ටිකක් හදාගෙන කන්ට හැකිය.

නැත්නන් බත් කෑ හැකිය.

මෙලොවදී පොල් කන්නට නොලැබුනොත් එලොව ගොස් පොල් කන්ට හිතන්නේ කොහොමද?

පොල් වවන්නේ කවුද?

පොල් විකුණන්නේ කවුද?

පොල් වවන්නේ හා කඩන්නේ අපි මිස අධිරාජ්‍යවාදීන් ද නොවෙි,  

නිෂ්පාදන වියදං ද නැත. සේවකයින්ට ගෙවන්ට වෙන්නේ ද නැත. ගහට නගින ඇත්තාට අර්ථසාධක ගෙවන්නේ ද නැත.  පොල් වතු හිමියන් බදු ගෙවන්නේ ද නැත. ආනයන බදු ද නැත.

අපනයනය කරන්නේද නැත.

කරනවානං තහනං කල යුතුය. ඒ බඩු හිග වෙනකොට ගණන් යන නිසාය. නැතිනන් බඩු හිග වෙන්නේ ගණන් යන්ට ඔන්න මෙන්න කියල නිසාය.  

තෙල් මිළ ළගකදී වැඩි වුනේ ද නැත. ඒ හින්දා ප්‍රවාහන වියදං නැග්ගා යැයි කියන්ටද බැරිය.

එහෙනං මිළ අනූවට යන්නේ කොහොමද?

පොල් ...........

කන්නට හිත ඇත
ගන්නට මුදල් නැත

පොල්........

දෙන්නට හිත ඇත
කන්නට පින් නැත

ඒත් ............. හිතුවොත් සතොසින් සමූපෙන් දිය හැක
Thursday, May 18, 2017

This is not a short story.

fuh flá l;djla fyda È.= l;djla fkdfõ' wjika l;djlg fmr ,shjqk w;rueo l;djls'

tod jeysnr ojila''''''''''''

mis÷ úiska nxlrh ;=< w÷re uq,a,l ;nd ;snQ j;=r fíiug jeà oÕ,ñka isá läfhl= m%fõiug f.k fíifuys .eÜg u;ska ;enQfha W!g ;uka leu;s Èydjlg hdugh' wef.a .Eú we;s j;=f¾ nrg Wf.a .uk fyñka h' uo ÿrla tfia f.dia ;ukaf.a .ufkys fõ.h uola jeäl, lähd ÿgq mis÷f.a uqfjys fudfyd;lg we|S uelS hkakg jQfha yskyjls' ;uka wka;sug ieye,a¨fjka iskyd jQfha ljod ±hs mis÷ úiska is;d ne¨fõh' Èk jljdkq u;lhg .ekaug t;rï ;e;la fkd±rE mis÷ úiska wk;=rej is;kakg fhÿfka fmdä tldg wl=re lshjk yskao f.or hkag ,enqkd kï fldÉpr fyd|o lshdh'

hqksf*daufha idlal=fõ ;snQ ;Ska; bjr fjkag Tkak fukak ;snqk mEk w;g .;a; mis÷" f,*aákkaÜ g lshd f.kak .;a; fldms fmdf;a msgqjl ish Èkfha igyk ;enqfõ Bg jeä fõ,djla 

wo jeysnr ojila

wo fldÆf.a wlre lshjk oji' ug f.or hkag ,enqfka kE' ta fjkqjg fmdä tlSf.a weÜfydaï tlg .syska tkag ux O¾fug bv ÿkak' ta .ek wi;=gla ug kE' ta;a mú;%f.a ys; lvd jefgkag we;s lsh, ug úYajdihs' tal yok tl leäÉp nxlrhla wdmyq yok tl jf.a f,ais ke;s ú;a;sh ux okakj'

br flfuka neihkakg mgka f.k ;snqko mis÷ ish ;shqkq oEia j,ska úuis,af,ka n,d ;uka wjg is;shu ish ukfia muKla fkdj fud<fhao fldgd .kakg fhÿfkah' wk;=rej kej;;a fudfyd;lg orejdg wl=re lshjk ;ekg ish ukiska bÕs¨fkah' mis÷ wfõ keoa±hs wiñka mú;%dj fjfyijk we;eï {d;Ska .ek is;ska ujd .kakg fhÿfkah'

—Yla;s hs foaú hs wefrkak wksla Wka wdfjd;a wykafku fudÜg m%Yakhla˜ mú;% yeuodu;a lshkafk uQK weUq,alrf.k nj mis÷ oeka mqreoafoka okakj'

—i¾ úis fjksog f.or .syska tkag mq¿jka fjhso@˜

—ta .ek ±kau uql=;a lshkag kï nE fld,af,da' uf.a orej wl=re lshjkfldg;a ux ysáfh f.or fkfuhs' todg hkag neß Wfkd;a WU ys; lvd .kakj tfyu fkfuhs fyd|o'˜

—tal fyd|hs b<kaodßh Wfò Th iqnjdÈj ys;k .;shg fudrd,a tl niai .kafka ke;s .;shg ux leu;shs'˜

B <Õ nodod f.or .syska jfrka lSjo O¾fuf. ll=,g fjä jeÿfka todh' ;uka úiska fíifuka bj;alr mfilska ;enQ lähd B <Õ ksfïIfha isáfha mis÷ úiska ye|isá hqksf*daufha fld<rfhah' ;uka úiska fldmuK fõ,djla ¨;skka yd iuÕ lrkakg fhÿkq l;d nfya fj,S ysáhd±hs ta wkqj ;SrKh l, mis÷ ta .ek lK.dgq jQfha lsisjla is; is; bkak fudfyd;l w,a, mk,af,a jqk;a fudkjdhska fudkjd fjkag mq¿jka±hs is;ñks' úkdä fol ;=klg jvd ;uka tf,i fkdisàu .ek i;=gq jQ mis÷ kej;;a lähdf.k ;ukag uola wE;ska ;nkakg fhÿfka"

—wfka ukaod n,mka WUj ux ±ka lS j;djla tydg fuydg lr, ;síno@ ta Wkdg WU t,af,kag yokafka uf. wef.aufka' WU;a yßhg je,slkafo iskakïud jf.a' ux talsg lS j;djla lsh, ;sfhkjo or ke;akka ´k nvlä;a;=jla ,sfma od .kska wfha fï me;af; tkag tmd lshkafka WUf. fyd|g lsh,' tfyu lsh, ojila folla ´ka kx b|shs wdfh;a tkj lef,a ßx.kag' WU,j tydghs fuydghs we,j wer,j bkag .shdu Wka weú;a wfmhs WU,f.hs fof.d,af,df.u T¿jg ;sh, hkafk kE lsh, ys;kag lsh,o WU ug lshkafka  lsh, weyqj;a jevla kE'˜ hs lshñk's

br nei f.diah' tfy;a hqksf*dauh f,fyisfhka ;o YS;,lgj;a YS;, fkdfjk j. mis÷ okS' ta nxlrh wjg rd;%shg YS;, jqjo ;uka we;=¨ yEu fid,aodÿfjl=f.au yoj; ks;r ;ukag mejÍ we;s j.lSfuka WKqyqï ù we;s neúks'

tod jeiai ke;s ;j;A ldIaGl ojila ''''''''''''''

W;=r kef.kysr ol=K .sksfldK lsh, rgl ÈYd wkqj yß m<d;a wkqj yß tfyu;a ke;akka fldka fno, wlaYdxI foaYdxI wkqj fno, fnÈ, ys;kag fid,aodÿfjl= neß ú;a;sh mis÷ okakj' .ula rgla foaYhla /l .kag ys;kjdg tydhska f,dafla .ek;a ys;kag fid,aodÿfjl=g isoao fjkj' f,dfla mqrd iduh mj;aj .kag jer ùßh lrkj lsh, lshk .uka tl tl w;ayod ne,Sï lrkj ldj yß b,lal lrf.k' ne,eiaála ñihs, .ek wo f,dfla ks;r l;d fjkag wrf.k ojiska oji ;dlaIKh ÈhqKq  fjkj wú wdhqO ;dlaIKh;a Bg iu.dój ÈhqKq fjkj' fudllao fï ÈhqKq fjkjdh lshkafka tl w;lg@ jeä fõ.hlska i;=re b,lalhg ,x fjkag mq¿jka lshk tlfk' b;ska taflka lshkjo f,dafl mqrd ;sfhk hqoaO ys;k fõ.hlska wyjr lrkag mq¿jka lsh,@ br nenf,k wyi Èyd n,df.k mis÷ ;ukaf.kau wy, ne¨j' tfyu lrkag neß fya;= ;sfhkj' ;uka úiska wymq m%Yafkg W;a;f¾ mis÷ úiska fydhdf.k' tfyu lrkag neß hqoaOhla f,aisfhka bjr fjkjg wlue;s fldgia lsh, lsõfjd;a yß lsh, mis÷ ys;=j'

*ne,eiaála ñihs,hla lshkafka uyoaùmhl bo, ;j;a uyoaúmhla f;la úÈkag mq¿jka j¾.fha ñihs,hla'  ld, ;=jlal= .,a lgia yß à mkia yh .ek yß wereku f,dl= f,dl= wú .ek wykag ,enqfk kE gjqfu Woúhg fldfydu fj;;a .x f.dve,s j,g Woúhg' .fï lfâ msf,a rKavqjla Wkdu jeäu Wfkd;a W±,a,la yß fmdrjla yß Wiaika tkj tfyu;a ke;akka flfÜßhla ukakhla le;a;la wrf.k tkj' yenehs f.kdmq m,shg mdúÉÑ lrkjdh lsh, lshkag;a wudrehs' uq,skau wú wdhqO .ek mdvu bf.k .kakfldg hlfvda fïjd fldfya ;sfhk b,õ wdhqO o lsh, mis÷ ;ejqk' wehs b;ska W±,a,la ukakhla fmdrjla tajfha kshu m%fhdack .kag mdúÉÑ l,d wefrkag fudflda ±l, ;shqk tlla hE mdvug fmkakmq taj' jEka vEï yß pla fkdßia yß la,skaÜf. yß welaIka *s,aïj,ska ±l, ;shqk wú wdhqO mis÷ mqxÑ ldf,a ys;, ;snqfk fndrejg yodmq foaj,a lsh,' fndrej fjkqfjka Wk;a wú wdhqO mdúÉÑ fjkj lsh, f;arex .kag mis÷g álla Wia uy;a fjkag Wkd weÕ m;ska fkfuhs fud< äxf.ka'

b;ska biair ldf,a ld, ;=jlal= .ek uq,skau weyqfj hg;a úð; hq.fhÈ' biair f.d,a f*aia tfla ld, ;=jlal= uqyqo me;a;g yrj,d ;shqk' f,dafl tl me;a;l ÿmam;alu fldgilf. b,lal idlaId;a lr .kag wjYH wúh yeáhg mdúÉÑ fjkj' wêrdcHjdoh lshkafka ;%ia;jdohg jvd fyd| fohla kï ;uhs ta;a fj,djlg Th fldhs foal;a ;sfhk yenE me;s f;dar .kak tl f,ais kE lsh, mis÷ okakj' f,dfla mqrd úúO wú ;sfhkj tal we;a;' ta;a fyd|u wúh Wk;a fyd|u fid,aodÿfjla Wk;a mdúÉÑ lrkafka neßu Wfkd;a ú;rhs' ta Wkdg y;=rd ;ukaf.a mmqj b,lal lr, wúh udkkfldg b|d ´ka kx ;sh, m,hka lsh, mmqj fokafka kE'

ne,eiaála ñihs,hl ;sfhk jdis fudkjo wjdis fudkjo lsh, ;lafiare lrkafka fldfyduo@ jeä msßila jeä m%foaYhla b,lal lrkak mq¿jka' ú|sk flkd ke;akka mdúÉÑ lrk flkdf.a Ôú;hg ;sfhk ;¾ckh .ek wjOdkula kE' fudlo ßj¾ia fjkafka ke;s yskao' ne,eiaála ñihs,hlg W;a;r yeáhg mdúÉÑ lrkag mq¿jka ta ;dlaIKh ksis úÈyg y÷k f.k wOHhkh lr, tk fõ.fhka kej;;a wdmq me;a;g iajhxl%Shj yrj, hk úÈyg W;a;r ñihs,hla yok tl' tal f,ais keye' yenehs ´k yuqodjlg ys;kag mq¿jka ks;r y;=rka b,lal lrk ;eka' tajdfha ;ekaj, ux ta lshdmq W;a;r ne,eiaála ñihs, ia:dk .; lr, ;sfhkag fjkj' ta;a fldÉpr m%udKhla r|j, ;shkag ´fko@ iajhxlS%h y÷kd .ekafï ;dlaIK fidhd .kag fjkj' t;ek ;sfhkafk fõ.h .ek m%Yakhla' ne,eiaála ñihs,hla fldmuK fõ.hlska i;=re b,lalhla fj; <Õd fjkjo ta fõ.h mrojk fõ.hla mj;aj .kag fjkj' ;ukaf.a iSudjg we;=¿ fjk wjia:dfjÈu y÷kf.k wyfiÈu ñihs,h n, rys; lrkag l%u ´fka' ljqre i;=j tjeks l%ufõo ;sfhkjo@ fldmuK m%udKhla o@ f,dfla ;sfhk n,j;au wú .ek ±kqu fid,aodÿfjl=g jeo.;a' Èfkka Èk f,daflg tl;=fjk wú .ek ±kqu wOHhkh jeo.;a'

mis÷f.a ys; ne,eiaála ñihs,hl fõ.fhka f,dafl mqrd ießirkag .kakj' ;uka <Õ ;sfhk iajhxl%Sh .sks wúh Bg wjYH f;,aál imhkj'

wdfh;a jeiai mgka wrka' ldIaGfla bjrhs 

mis÷ ;ukaf.a ys;;a tlal fkdkej;S lrk wr.,h äx.la me;a;lska wrf.k ;sín' ta fjkqjg ;uka wi, ;sfhk mqxÑ igyka fmdf;a flá igykla ;enqj'

wdorKSh WKavh"

lula kE kqU yerekg"

ufh mmqj Èydg

ux nh kE talg

ta;a"

mq¿jka kï ta fjkqjg yeßhka uq.aOlu Èydg"

;sßikalu Èydg'

yeß, n,mka WUg i;=gla ±fkkafk keoao lsh, ta .ek'

wdorKSh WKavh" ux WUg wdfh;a u;la lrkj"

tmd yefrkag ljodj;a ñksialu Èydg'

yeßhka mq¿jka fõf.ka fkdñksialu Èydg'

ta we;s WUg ksjka hkag'

äx.la weye mshfjkag wdj;a talg bvla kE' jeiai ãx.la ;=r,a lr,' ys; äx.;a f;;ud;a;= jqkd' msks äx.la nxlf¾ l=vd is÷re w;ßka jeá, hqksf*da¾uhg Wrd .;a;' mis÷ wyi Èyd ne¨j' nxlr .e,ú, f.or ,E,s nxl=fj b|f.k mú;%hs orefjdhs tlal ;re y| Èyd n,ka bkafka ljoo lsh, ys;, ne¨j' mis÷f.a ys;g wfõ fyg oji .ek kejqï n,dfmdfrd;a;=jla  tlal ySks yskdjla'


^*2016 iema;eïn¾ ui 06 fjks wÕyrejdod" f,dj jgd" ,xld§m&

Friday, April 7, 2017

a solution to financial crisis?

brsod ,xldoSfm jdyk g%e*sla bkafjiaáf.aIka hqksÜ tlg mhsxvhla ,eì,¡ ixia:d iNdm;sjrfhl=g fldaá ;=kyudrlg jdykhla ,eì,'

kshuhsfka@

.re ckdêm;s;=uks"

yhsfõ tlla keje;a;=d fkao @

wehs@

ljqo tfyu lrkak lsõfõ@

foaYSh uQ,H w¾nQohg ms<shu talo@


Saturday, February 18, 2017

are these signs of good governance?

hymd,kh fldhsngo@

fmr<shl werUqu m%fõ.j;ajk ksñ;s* my< fjhs


*brsod i;ayË m%Odk isria;,h# uyskaof.a m%cd whs;sh wfydaishs@

hg;aúcs; ,laIK kej;;a*@

*fmf¾od wo mqj;# 1000 l n¨ ovhla

uEka mj¾ iroula jQ j.hs ^lúhl ud;Dldj&*

*fg,sfldï wi, ysgmq fiajl Woaf>daIKh osk 55 blaujhs

wo mek

w;ska we,a,Sfuka je<lS w,shd fyKavqfjka we,aÆ muKska fyda lsisjla  w;ajeiqï Ndú;fhka we,aÆ muKska  fyda oE;a wmsrsis÷ fkdjkafkao@ 

Friday, February 17, 2017

rebels and peasants

;=reje,a ler,S
M,nr h fyr<S
fldr<s iuÕ fyr<S
luqo lrkg fmr<S

we;s od fyr<S
l=ug lruqo fmr<S
ke;sod fyr<S
.ïuq .i;s h ler<S


fkdkid .ia fyr<S
osfhia fuka jjuq fyr<S
msrs,d ù l=reKS
ysky ^tõg& fjhs kqfU wefUKS

Sunday, February 5, 2017

For JANALI duwa ..............ckd,s ÿjg fifkyiska ..........

wxck rej jreKska Tmj;a ù
kEUq,a fkdb÷,a is;sú,s b;af;a
msmqKsh l=iqula fï wrefKdafoa

..fkys msms ;reu,a .dfka
ihqf¾ Èh l| /<a,la .dfka
To f;o me;sÍ ukqi;a forfKa
ckdkqr[ackSh ,sh kqUue jkafka

Friday, February 3, 2017

wombs, fetus, facets of abortionscd;sfha .íidj
^1948 fmnrjdß 04 - 2017 fmnrjdß olajd&

lsishï cd;shla mj;skakg tu cd;sh wdrlaId l, hq;=h' tfia fkdlr .íid lsÍfuka l, fkdyelsh'  lsishï rgl ±hl ixialD;shla tys jgkdlï jqj .íid l, yelsh' iudc wd¾Ól ienE foaYmd,ksl jgkdlï .íidlr ±ñh yelsh' tfia fkdlr isákakg jqj mq¨jk' ta ish,a, lsishï foaYhl foaYh md,k lrk we;a;kag tys jeishkag Ndr fohls'

tfia fkdlr ys|skg wjeis;djh we;af;a ld ygo@

tfia jqj;a ñ;%jreks" ud ys;j;a wïfï" ;d;af;a ys;kag tmd lsisÿ úfvl iuyr mx;s kï .íid lrkav lsis flfkla bÈßm;a fjhs lsh,' .íidjla lshkafka ke;s lsÍula' urd ±óula' Wmam;a;sh ,nkav fkd§ urd ±óula' ta lshkafka orefjla kï iïmQ¾K jYfhka jefvkag yß fkd§ yß Bg wdikak fjkfldg yß urd ±óula úkdY lsÍula'

yenehs wfma iuyr mx;s ;ju;a ta úÈygu mj;skafka wehs@

.íid lrkag ljqrej;a bÈßm;a fjkafka ke;s yskao'

wehs@

iuyr mx;sj, meje;au ;yjqre fkdjqkfyd;a ;j;a mx;shl meje;au ;yjqre fkdjk yskao'

tod boka wo olajd ks¾Ok mx;sh .íid fkdlrkag lsisfjla fyda bÈßm;a fkdjqk ldrKh talhs ñ;%jreks'

we;eï ks¾udK jqj l,, ;;a;ajfha§u ks¾udK Èúh keu;s .¾NdIh ;=,È Wm; ,nkg fkd§ .íid l, yelsh'

orefjl=f.a yelshdjka we;eïúg .¾NdIh ;=,È .íidjg ,lafjhs'

l=ulao fï .íidjla lshkafka @

orefjl= kï .íid lrkqfha th Ôú;hla keiSula' ta;a Bg whs;sh fome;a;gu § ;sfnkj tla;rd iSudjka ;=<' tf;la fuf;la isÿjqk .íid l;kaor f,dafl mqrd tfyuhs isÿj ;sfnkafk' orejg ydkshla kï orejdf.a bm§u" lsishï orefjl=f.a ms<sis| .ekSu ujg ydkshla kï ffjoH úoHd;aul yr moaO;Ska we;=f, .íidjla l, yelsh'

b;ska fldfyduo fï orej lshk ñksia i;a;ajh Wmam;a;sh ,nkafk@ l%u l%ufhka ujf. l,,h we;=f,a mQ¾K orefjl= jYfhka fyñka fyñka ish¨ wjYH w;HjYH bkaøshka iys;j jefvkafka iy Wm; ,nkafk@ fï ish,a,gu ffjoH úoHd;aul ú.%yhka ;sfnkj'

bfí isÿjk tfia ke;skï iajNdúlj isÿjk .íidjka ys;lg f.k tkqfha fYdalhls' tfy;a tjeks oE isÿ fkdùug j. n,d .ekau lemùfuka l, yelsh' tfia jqj;a f,dj mj;sk fndfyda oE ys kshuhka we;eïúg wfhl=g tfia ke;fyd;a .íidjlska f;drj Wmam;a;sh ,enQ wfhl=yg th tfia isÿfkdjk ;ekg lghq;= l, yelafla fyda j.n,d .; hq;af;a fyda flfia±hs m¾fhaIK lsÍfuka jqj y÷kd .ekau ÿIalr úh yel' tfia fyhska tjeks oE ish,a, iajNdj O¾ufha kshuhka hehs ±kg wmg is;d .kakg isÿfjh's

lsishï ks¾udKhla yelshdjka tfia iajNdúlj jqj .íid úh yelsh' we;eïúg ore ms<sis| .ekSulska miqj uj úiska orejd;a ;ukq;a /l n,d .kakd wdldrhka u; orejkaf.a kSfrda.Su;anj .ek ke;fyd;a ore Wm; kSfrda.S ore Wm;la±hs hk iy;slh fokakg yelsh'

wka;rdhlr T!IO" ÿïjeá Ndú;fhka je,lSfuka" w;HjYH fmdaIK ix>gl .ekSfuka orejd muKla fkdj orejdf.a yelshdjka o l,, ;;a;ajfha§ .íid fkdù ksis Wm;lg whs;sh ,nd Èh yelsh'

Bg Ndú; lrk T!IO fudkjdo@

T!IO hkq lsishï frda. ;;a;ajhlska ñ§u msKsi ffjoHjreka ffjoHjßhka ks¾foaY lrk jgkd oEh' Ôú;hla fírd .ekaug fhdod .kakd oE T!IOhla f,i ye|skaúh yels jqj;a úkdY flreug fhdod .kakd oE T!IO úh yelso@

ke;'

ks¾udKhlafyda wfhl= i;= hula .íid flreug fyda kùk ;dlaIKhg mq¨jk'

jhsria hehs mß.Kl f,dalh ;=< y÷kd .kakd oEg mq¨jk'Tjqkao .íidjlg yjq,ajkakkah'

tfia ke;fyd;a tys ksjqkakqkayg W;am;a;sh ±h yelsh' ;=ka ksjqka fyda mia ksjqka orejkayg W;am;a;sh Èh yelsh' whsfvkaál,a fkdjQj o l, yelsh'

tjeks oE mß.Kl NdIKfhka y÷kajkqfha fldms fmaiaÜ hkdÈ jpk j,ska ye|skaúh yels jqjo ñksia W;am;a;sh iïnkaO l;kaor j,§ th y÷kd .kakd mdßNdIs; jpk we;af;ah' laf,dakShlrKh jeks mdßNdIs; jpk f,dal jpk fldaIhkag tlaj we;af;a ta wkqjh'

k,ore Wm;l§ ujlf.a .¾NdIh ;=< mj;sk ;;a;ajhka fjk;a mßirhla ;=< ujñka ore Wm;lg bv yir ,nd foh's ore Wm;la fjkqfjka fkdjla je,fmk ujlg iykhla iekiqula ,nd §u fjkqfjka tfia lrhs' Bg fndfyda fya;= ;sfhkafka hehs ffjoH úoHdj ;=< ks¾jpk ú.%yhka ;=< i|ykaj we;af;ah' ks;r ks;r .íidùïj,g Ndckhjk uõjreka yd mshjreka tjeks l%u f;dard .kafkah'

.¾NdIhka l=<shg jqj .; yelsh' tfy;a th yEu úgu fj<odula hehs jrojd jgyd fkd.; hq;=h' fmdÿ jHjydrfhka mejiqjfyd;a kj uila l=i ord ys| orefjl= ienE Wreu lrejkag ,nd fokafka i;=áka hehs lsj fkdyelsh'

f,dj mj;sk wfkl=;a oE tjeks f,i fjk;a uõ .¾NdI ;=< ms<sis|úh yelsh' tfialr Wmamekakhg foudmshkaf.a ku fkdue;sj orejdf.a ku muKla ±ñh yelsh' tfy;a Wmamekak iy;sl ,sùu wfkl=;a iy;sl ,shk wdldrhg fkd,shk nj wm okafkah'  
 ku .u wd.u cd;sh bmÿk od;u fï yeu ,shd we;s Wmamemak iy;sfla ''''''' th ckm%sh merKs <ud .S;hls'

uq,ska lSjdla fuka rglg ±hlg úk lák oE iajNdúl .íid ùu isÿúh yelsh' tfia ke;skï .íidl, yelh' túg tjeks oE ;=<ska uj;a orejdg;a ydkshla fyda W;am;a;sfhka jk ydks j,g bvla fkdue;s jkafkah'

ud okakd ;rñka we;eï iudcj, .íidj kS;s.;lr@ we;af;ah' we;euqka .íid lrkqfha ;ukaf.a cd;Ska fkdj wkqkaf.a cd;Skah' ;uqkaf.a ks¾udK fyda yelshd fkdj wkqkaf.a oEh'

.íidjla l, yels wdldr fndfydauhla mej;sh yelsh fyda mj;skafka hehs fyda lsj yelsh' fkdokakdjqka .íid lrkakg hEfuka Ôú;fha lsisÿ Èkl ujlf.a .¾NdIhla ;=< orejd keu;s Ôúfhl= ms<sis| .kafka ke;' ud úiska by;ska úáka úg olajkakg fhÿk wfkl=;a .íidjkago th wod<h'

th orefjl=f.a fyda wfhl=f.a yelshd keu;s rduqj ;=< nyd o f;areï.; yelsh' we;eïúg orefjl=f.a yelshd oialï l,, wjÈfha§u .íidjlg ,la jqjfyd;a kej;;a orejd ;=<ska yelshd lsisjla WmÈkafka ke;' we;euqka jqjukdjg jvd .íid lsÍfï l%u okafkah' w;ayod n,kafkah'

ish¨ cd;Skayg úk leá we;eï .eg¨ urd ±uqfk l,, ;;a;ajfha§ fkdùu fyda .íid fkdlsÍu wjikdjls'

iajdNdúl jrdhka lsisfjl=;a úiska yokag ;ekqk oE fkdjkúg iajNdúlj Wm; ,enQ oE jkúg" l,,fha isg ì<sf|l=" <orefjl=" orefjl= olajd ye§ jeã ;reKfhl= fuka yd wk;=rej úhm;a mßK; ñksfil= jQ úg urd ±ñh hq;= o @

orejka furg yod ljd fmdjd msg /áhkag úl=Kk jqka o ys|skafkah' ke;fyd;a orelug yod .ekaug ÿkafkah' wog jvd th Bfha fmf¾od fkdj ±kg oYlhlg fmrd;=j fyd|ska isÿ jqfkah' ta .ek o;a; jd¾;d ´kEu wfhl=g msßlaish yelsh' ta fjk lsisjla ksid fkdj ks¾Ok mx;sh hehs f,dalh y÷kd .kakg fhÿk .íid fkdl, fyda .íid fkdjqk mx;sfha .¾NdIhl Wmka mjg isÿ jqkehs lsj yelsh'

ks¾Ok mx;sfha mshd ljq±hs y÷kd.; yels jqjo fkdyels jqjo Bg Wmamekakhla we;' ks¾Ok mx;s ;=< Wm; ,enQ orejkayg jqj mshd ljq±hs y÷kd.; yels jqjo fkdyels jqjo Wmamekakhla we;' tfiau Tjqkf.ka we;eful=g wjeis kï ish orejka .íid l, yelsj ;sìKso keoao@

we;efula tfia fkdlf,a mx;shl meje;au ;yjqre lsÍug fkdj cd;shl meje;au wjYH fyda w;jYH ksid hehs lSjdg jrola ke;' tfia jqj;a we;eï orejka Wia uy;a jQ miq wms Wmkafka wfma jqjukdjg ±hs m%Yak lrk wjia:d o we;' WmÈkakg fmr .íid fkdlf,a uka±hs wihs'

kS;s;=< l,,hla fyda fyd|ska jevqkq N%EKhl= .íid lrk l%ufõo ilikjdg fyda tjeks l%ufõo mj;skjdg jvd Ôj;a lrjk l%u ;sìh hq;= hehs ug isf;hs' th whs;Ska yeáhg jqj fyda fjk;a úÈylg ye|skaúh yelsh'

ujla yd msfhl= orefjl= .íid flreug is;kqfha ukao@

fuf;la .íidjg n÷ka fkdjQ ks¾Ok mx;sfha jqka ùu ksid o@

tfia ke;fyd;a Wmamekak iy;sfla ,shfjk úÈfya wvqjla mj;sk ksido@
iudchla ;=< mj;sk wdl,am fyda ta yd iudk fjk;a oE fya;=fjkao@

m÷re ;=<g remsh,a odyla f.ùfuka o ldurhlg foodyla f.ùfukao ßx.sh yels ksido@

tfia ke;fyd;a Wm;a md,kh .ek fkdokakd ksido@

;yxÑ fyda jHdNspdr ^taboos&f,i y÷kd .kakd oE ;=< Wm; ,nkg ;e;a ork l,,hka ksido@

ixialD;ska yr moaO;Ska Wreuhka ta ;=< fjfikjqka lrk lshk yok ;kk oE .íid ùug fyda .íid flreug bv Èh hq;=o@

b;sydih ;=<we;eï jHjia:d" wKmk;a" kS;s flgqïm;a" iajNdúlj .íid jkakg fhÿfka hehs lsj yelsh' tfia jqj;a we;eï oE .íid lrkag fhÿfka hehs lsj yelsh' tfia ke;fyd;a we;euqka .íidjkakg fkd§ W;am;a;sh ÿkafka hehs lsj yelsh' tjeks fndfyda oE ys uj mshd ljq±hs hkako orejka muKla fkdj jeishkao okafkah'

wfma cd;shg o msfhla ys|skafkah' ta hg;aúð; hq.fhka miq Wm; fkd,enqjo bka miq ksisf,i y÷kd.kakg fhÿk msfhl= hehs lsj yelsh' tfy;a wfma ish¨ cd;Ska g mshd jQfha ljq±hs fyda W;am;a;sh ,enQfha flfia±hs hkak .ek úúO ú.%yhka mj;S'

we;eï oE ys mshd ljq±hs ms<s.kakg T, fud< wef;efulafkdleu;s ùu cd;sfha wjdikdjla jYfhkao igyka l, yelsh'

we;euqka orejka yokag leu;s ke;' tfia fyhska .íid lrkag leu;sh' Bg we;eïúg mx;sh l=,h jeks idOl jqj fya;= úh yelsh' we;euqka w; § ll=, lmkag yokafka tfyhskehs lsj yelsh' ;j;a fldgia im;a;= § ll=,a lmd oukag fjr or;s' ;j;a tjeks úúO fldgia we;af;ah' we;euqka mäfm,a fyda bksux úl=Kkag yo;'s Ndú; lsÍug bv §fuka j<ls;s' ke;fyd;a mäfm,a yod § frdao mqgq f.k hkakg ;eka o yo;s' tfia ke;fyd;a ll=,a lmd ou;s' túg mä yod l=ulg±hs is;d ne,sh yelshS'

;u ;ukag leu;s úÈyg ´kE fiajkhla lr .;a;dg wmsg lula ke;' tfy;a ta fya;=fjka fyda fjk;a fya;= fyhska fjk;a .íid fkdúh hq;=h' lsisÿ cd;shla .íid fkdúh hq;=h' fy<hska we;=¨ ish,a,ka i;= oE úl=Kd lkakka .íidlrejkah ke;fyd;a .íidjd§kah'

wm ±ka iurkqfha lS jeks ksoyio ñ;%jreks @

69 jeks ksoyia ieureuhs'

lreKdlr ys;d n,kav' cd;Ska fyda ±hla rgla tys yrhka .íidlr ±uqug fyda tys jl=.vq yoj;a fud<lEU,sfldg úl=Kd oukjdo /l .kakjdo@