Sunday, December 31, 2017

මත ගැටුමෙන් තොර, සාමකාමී, නිවහල්, නීරෝගීමත්, දැනුමට, පොතට පතට ලැදි සුබ නව වසරකට ආසිරි !

අපි වහලුන් නොවන්නෙමු , අපි නිවටුන් නොවන්නෙමු, කා බී නිකමුන් මෙන් දිවි ගෙවන්නන් නොවන්නෙමු,
අපි අපට එරෙහිවන්නන් නොවන්නෙමු, දැනුමට පොතට පතට වින කටින්නන් නොවන්නෙමු ..............

ශ්‍රී ලාංකිකයින් වන අප ඉහත සියල්ල  අපගේ එළඹි නව වසරෙහි ඉලක්ක හා අරමුණු කර ගනිමු


Wednesday, November 29, 2017

ප. ලි.

පහුගිය දවසක සතොසට ගිය මා හට දැන ගන්නට ලැබුනේ ගෙවී ගිය සතියේ පොල් සතොසට ලැබී ඇති බව යි. නොනනවත්වා පොල් සතොසට ලැබෙනු ඇතැයි සිතමු.
Friday, November 24, 2017

පොල් ලකුණින් පාර්ලිමෙින්තුවට, දෙනවාද මට මනාපය?

පහුගිය දොහොක පුවත්පත් වාර්තා කර තිබුනේ ඇමති විශ්‍රාම වැටුප් ඉහළ දමන්නට හදන වගය. මට හිතුනේ නියම යි නේ කියා ය. හේතුව ඔවුන් ගැන මට ඒ තරමට දුක ය. ඒ තරමට අදවන විට පාර්ලිමෙින්තුව තුල සිටිනුයේ පැරදී ගෙදර ගියහොත් කන්ට නැතිවන අන්ත දුගී දුප්පත්භාවයෙන් පෙළෙන අය වෙන හෙයිනි.

අනිත් කතාව අපි, නැතහොත් පෝසත් වැසියන් පොල් ගෙඩියකට එකසිය දෙකක් ගෙඩි පිටින් ගෙවා පොල් කන්නේ ය. ඒ ගැන මං මට දුකක් නැත. ඒ වෙනුවට මට ඇඩෙන්නේය.

මන්ද කිවහොත්

සතුටට ය.

එසේම, ඉදිරි මැතිවරණයේදී හාල් නොව පොල් අතිශය තීරණාත්මක සාධකයක්වන වග හැගෙන හෙයිනි.

සතොසට පොල් එනවා දෙනවා කීවාට තවමත් ජුබිලි කණුවෙ සතොසට නං පොල් හැටට ආවෙි නැත.

පොල් කාපු අයවන අපට ඒ වෙනුවට වෙන දෙයක් කෑමට ද බැරි ය. 
පොල් කිරි වෙනුවට ආදේශකයක් ගැන හිතා ගන්නටත් බැරි ය.


ඒ වෙනුවට මට හිතෙන්නේ පොල් ගෙඩිය ලකුණෙන් පාර් ලි මේන්තු

එන්ට ය. එවිට පැන්ෂොන් ගියවිට ෂෝක් එකට දෙන පැන්ෂොන් 

එකෙන් කා බී ජීවත් විය හැකි ය.  

Monday, October 2, 2017

ආණ්ඩුවට ස්තූතියි !

උදෑසන ගුවන්පු විදුලි පුවත් විකාශයට අනුව දැන ගන්ඩ ලැබුන ආණ්ඩුව තීරණය කරල තියෙනව කියල පොල් සංවර්ධන මංඩලයෙන් පොල් නිකුත් කරන්න  ර ැ පියල් හැට පහකට ඉතින් එය සුභාරංචියක් 

ඒ වගේම සතොසෙන් පොල් දෙන්ඩත් හිතල තියෙනවලු ඉතින් මහජනතාව වෙනුවෙන් අපි කැමතියි ස්තූති කරන්න ඒ ගැන.

Wednesday, September 27, 2017

මෙය ගෑස් ගැන හෝ පොත් ගැන හෝ කතාවක් නොවන්නේය.

පොල් එදා සිට අද දක්වා අපේ මිත්‍රයාය. එහෙත් මෑතක සිට අපේ පංතියේ උන්ට පොල් නිසා වෙඩි කන්නට ද සිදු වී ඇත.ඒ එසේ සිදු වී ඇත්තේ පොල් මැණික් තරමට ගණන් ගොස් ඇති නිසාය. මුරට සිටින කෙනෙක්ට තුවක්කුවක් දෙන්නේ අයෙකු වත්තට පොල් හෝ දෙල් ඇහිදින්නට හෝ කඩා ගන්නට පැන්න විට තමන්ට වෙඩි තියා ගන්නට  නොවන හෙයින් පැන්න කෙනාට වෙඩි තැබීමෙි වැරැද්දක් ඇතැයි ද සිතිය නොහැක.  
එය එසේ වන්නේ නං වරද කාගෙද?

ඒත් මුර මහතා දැන ගත යුතු දෙයක් ඇත. අපි අපේ පංතියේ උන්ට තියා අපේ පංතියේ නොවන උන්ටවත් වෙඩි තියන්නේ නැත.

ඒත් මැතිදුනේ නැති බැරිකං වෙඩි තබා වුව ඝාතනය කලාට වරදක් නැත.

පෙං කතාවල තියෙන්නේ පොල් සමිබෝලයි බතු යි කමු කියාය.

එහෙම කියන කොල්ලාට ඇත්ත කතාවල දුව දෙන්නේ නැත.

ඒත් ඒ ඉස්සරය.

ඒත් ඉදිරියට පොල් සමිබොල් එක්ක බත් දිය හැකි යැයි කියන කොල්ලාට තමන්ගේ දුව අහන පරක්කුවෙන් ලැබෙනු ඇත.

ඒ පොල් ඇත්නං පත ගැන හිතන්ට දෙයක් නැති නිසාය'     

හැබැයි ඉදිරියේදී පොල් දෙන්නං කියා හුගක් අය අපේ ගෙවල් වලට එන්නට බැරි නැත.

මං එහෙම කියන්නේ කතා නායක තුමාගේ ඉලෙක්ෂොන් ගැන කරපු කතාව ගැන හිතාය.

අපිට පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයක් ද ඇත. එහෙත් පොල් අළෙවි මණ්ඩලයක් නැත.

පොල් පාරවල් ගොඩනැගිලි වෙනුවෙන් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කැප කර ඇත්ද?

පොල් ති්කෝණය සමචතුරසය වන්නේ කවදාද?

සතොසට පොල් එන්නේ කවදාද?

ඉක්මන් වැඩ පිළිවෙලකට ගියහොත් දෙයියනේ කියා කිරි හොද්දක් ඉදි ආප්පන් ටිකක් හදාගෙන කන්ට හැකිය.

නැත්නන් බත් කෑ හැකිය.

මෙලොවදී පොල් කන්නට නොලැබුනොත් එලොව ගොස් පොල් කන්ට හිතන්නේ කොහොමද?

පොල් වවන්නේ කවුද?

පොල් විකුණන්නේ කවුද?

පොල් වවන්නේ හා කඩන්නේ අපි මිස අධිරාජ්‍යවාදීන් ද නොවෙි,  

නිෂ්පාදන වියදං ද නැත. සේවකයින්ට ගෙවන්ට වෙන්නේ ද නැත. ගහට නගින ඇත්තාට අර්ථසාධක ගෙවන්නේ ද නැත.  පොල් වතු හිමියන් බදු ගෙවන්නේ ද නැත. ආනයන බදු ද නැත.

අපනයනය කරන්නේද නැත.

කරනවානං තහනං කල යුතුය. ඒ බඩු හිග වෙනකොට ගණන් යන නිසාය. නැතිනන් බඩු හිග වෙන්නේ ගණන් යන්ට ඔන්න මෙන්න කියල නිසාය.  

තෙල් මිළ ළගකදී වැඩි වුනේ ද නැත. ඒ හින්දා ප්‍රවාහන වියදං නැග්ගා යැයි කියන්ටද බැරිය.

එහෙනං මිළ අනූවට යන්නේ කොහොමද?

පොල් ...........

කන්නට හිත ඇත
ගන්නට මුදල් නැත

පොල්........

දෙන්නට හිත ඇත
කන්නට පින් නැත

ඒත් ............. හිතුවොත් සතොසින් සමූපෙන් දිය හැක
Thursday, May 18, 2017

This is not a short story.

fuh flá l;djla fyda È.= l;djla fkdfõ' wjika l;djlg fmr ,shjqk w;rueo l;djls'

tod jeysnr ojila''''''''''''

mis÷ úiska nxlrh ;=< w÷re uq,a,l ;nd ;snQ j;=r fíiug jeà oÕ,ñka isá läfhl= m%fõiug f.k fíifuys .eÜg u;ska ;enQfha W!g ;uka leu;s Èydjlg hdugh' wef.a .Eú we;s j;=f¾ nrg Wf.a .uk fyñka h' uo ÿrla tfia f.dia ;ukaf.a .ufkys fõ.h uola jeäl, lähd ÿgq mis÷f.a uqfjys fudfyd;lg we|S uelS hkakg jQfha yskyjls' ;uka wka;sug ieye,a¨fjka iskyd jQfha ljod ±hs mis÷ úiska is;d ne¨fõh' Èk jljdkq u;lhg .ekaug t;rï ;e;la fkd±rE mis÷ úiska wk;=rej is;kakg fhÿfka fmdä tldg wl=re lshjk yskao f.or hkag ,enqkd kï fldÉpr fyd|o lshdh'

hqksf*daufha idlal=fõ ;snQ ;Ska; bjr fjkag Tkak fukak ;snqk mEk w;g .;a; mis÷" f,*aákkaÜ g lshd f.kak .;a; fldms fmdf;a msgqjl ish Èkfha igyk ;enqfõ Bg jeä fõ,djla 

wo jeysnr ojila

wo fldÆf.a wlre lshjk oji' ug f.or hkag ,enqfka kE' ta fjkqjg fmdä tlSf.a weÜfydaï tlg .syska tkag ux O¾fug bv ÿkak' ta .ek wi;=gla ug kE' ta;a mú;%f.a ys; lvd jefgkag we;s lsh, ug úYajdihs' tal yok tl leäÉp nxlrhla wdmyq yok tl jf.a f,ais ke;s ú;a;sh ux okakj'

br flfuka neihkakg mgka f.k ;snqko mis÷ ish ;shqkq oEia j,ska úuis,af,ka n,d ;uka wjg is;shu ish ukfia muKla fkdj fud<fhao fldgd .kakg fhÿfkah' wk;=rej kej;;a fudfyd;lg orejdg wl=re lshjk ;ekg ish ukiska bÕs¨fkah' mis÷ wfõ keoa±hs wiñka mú;%dj fjfyijk we;eï {d;Ska .ek is;ska ujd .kakg fhÿfkah'

—Yla;s hs foaú hs wefrkak wksla Wka wdfjd;a wykafku fudÜg m%Yakhla˜ mú;% yeuodu;a lshkafk uQK weUq,alrf.k nj mis÷ oeka mqreoafoka okakj'

—i¾ úis fjksog f.or .syska tkag mq¿jka fjhso@˜

—ta .ek ±kau uql=;a lshkag kï nE fld,af,da' uf.a orej wl=re lshjkfldg;a ux ysáfh f.or fkfuhs' todg hkag neß Wfkd;a WU ys; lvd .kakj tfyu fkfuhs fyd|o'˜

—tal fyd|hs b<kaodßh Wfò Th iqnjdÈj ys;k .;shg fudrd,a tl niai .kafka ke;s .;shg ux leu;shs'˜

B <Õ nodod f.or .syska jfrka lSjo O¾fuf. ll=,g fjä jeÿfka todh' ;uka úiska fíifuka bj;alr mfilska ;enQ lähd B <Õ ksfïIfha isáfha mis÷ úiska ye|isá hqksf*daufha fld<rfhah' ;uka úiska fldmuK fõ,djla ¨;skka yd iuÕ lrkakg fhÿkq l;d nfya fj,S ysáhd±hs ta wkqj ;SrKh l, mis÷ ta .ek lK.dgq jQfha lsisjla is; is; bkak fudfyd;l w,a, mk,af,a jqk;a fudkjdhska fudkjd fjkag mq¿jka±hs is;ñks' úkdä fol ;=klg jvd ;uka tf,i fkdisàu .ek i;=gq jQ mis÷ kej;;a lähdf.k ;ukag uola wE;ska ;nkakg fhÿfka"

—wfka ukaod n,mka WUj ux ±ka lS j;djla tydg fuydg lr, ;síno@ ta Wkdg WU t,af,kag yokafka uf. wef.aufka' WU;a yßhg je,slkafo iskakïud jf.a' ux talsg lS j;djla lsh, ;sfhkjo or ke;akka ´k nvlä;a;=jla ,sfma od .kska wfha fï me;af; tkag tmd lshkafka WUf. fyd|g lsh,' tfyu lsh, ojila folla ´ka kx b|shs wdfh;a tkj lef,a ßx.kag' WU,j tydghs fuydghs we,j wer,j bkag .shdu Wka weú;a wfmhs WU,f.hs fof.d,af,df.u T¿jg ;sh, hkafk kE lsh, ys;kag lsh,o WU ug lshkafka  lsh, weyqj;a jevla kE'˜ hs lshñk's

br nei f.diah' tfy;a hqksf*dauh f,fyisfhka ;o YS;,lgj;a YS;, fkdfjk j. mis÷ okS' ta nxlrh wjg rd;%shg YS;, jqjo ;uka we;=¨ yEu fid,aodÿfjl=f.au yoj; ks;r ;ukag mejÍ we;s j.lSfuka WKqyqï ù we;s neúks'

tod jeiai ke;s ;j;A ldIaGl ojila ''''''''''''''

W;=r kef.kysr ol=K .sksfldK lsh, rgl ÈYd wkqj yß m<d;a wkqj yß tfyu;a ke;akka fldka fno, wlaYdxI foaYdxI wkqj fno, fnÈ, ys;kag fid,aodÿfjl= neß ú;a;sh mis÷ okakj' .ula rgla foaYhla /l .kag ys;kjdg tydhska f,dafla .ek;a ys;kag fid,aodÿfjl=g isoao fjkj' f,dfla mqrd iduh mj;aj .kag jer ùßh lrkj lsh, lshk .uka tl tl w;ayod ne,Sï lrkj ldj yß b,lal lrf.k' ne,eiaála ñihs, .ek wo f,dfla ks;r l;d fjkag wrf.k ojiska oji ;dlaIKh ÈhqKq  fjkj wú wdhqO ;dlaIKh;a Bg iu.dój ÈhqKq fjkj' fudllao fï ÈhqKq fjkjdh lshkafka tl w;lg@ jeä fõ.hlska i;=re b,lalhg ,x fjkag mq¿jka lshk tlfk' b;ska taflka lshkjo f,dafl mqrd ;sfhk hqoaO ys;k fõ.hlska wyjr lrkag mq¿jka lsh,@ br nenf,k wyi Èyd n,df.k mis÷ ;ukaf.kau wy, ne¨j' tfyu lrkag neß fya;= ;sfhkj' ;uka úiska wymq m%Yafkg W;a;f¾ mis÷ úiska fydhdf.k' tfyu lrkag neß hqoaOhla f,aisfhka bjr fjkjg wlue;s fldgia lsh, lsõfjd;a yß lsh, mis÷ ys;=j'

*ne,eiaála ñihs,hla lshkafka uyoaùmhl bo, ;j;a uyoaúmhla f;la úÈkag mq¿jka j¾.fha ñihs,hla'  ld, ;=jlal= .,a lgia yß à mkia yh .ek yß wereku f,dl= f,dl= wú .ek wykag ,enqfk kE gjqfu Woúhg fldfydu fj;;a .x f.dve,s j,g Woúhg' .fï lfâ msf,a rKavqjla Wkdu jeäu Wfkd;a W±,a,la yß fmdrjla yß Wiaika tkj tfyu;a ke;akka flfÜßhla ukakhla le;a;la wrf.k tkj' yenehs f.kdmq m,shg mdúÉÑ lrkjdh lsh, lshkag;a wudrehs' uq,skau wú wdhqO .ek mdvu bf.k .kakfldg hlfvda fïjd fldfya ;sfhk b,õ wdhqO o lsh, mis÷ ;ejqk' wehs b;ska W±,a,la ukakhla fmdrjla tajfha kshu m%fhdack .kag mdúÉÑ l,d wefrkag fudflda ±l, ;shqk tlla hE mdvug fmkakmq taj' jEka vEï yß pla fkdßia yß la,skaÜf. yß welaIka *s,aïj,ska ±l, ;shqk wú wdhqO mis÷ mqxÑ ldf,a ys;, ;snqfk fndrejg yodmq foaj,a lsh,' fndrej fjkqfjka Wk;a wú wdhqO mdúÉÑ fjkj lsh, f;arex .kag mis÷g álla Wia uy;a fjkag Wkd weÕ m;ska fkfuhs fud< äxf.ka'

b;ska biair ldf,a ld, ;=jlal= .ek uq,skau weyqfj hg;a úð; hq.fhÈ' biair f.d,a f*aia tfla ld, ;=jlal= uqyqo me;a;g yrj,d ;shqk' f,dafl tl me;a;l ÿmam;alu fldgilf. b,lal idlaId;a lr .kag wjYH wúh yeáhg mdúÉÑ fjkj' wêrdcHjdoh lshkafka ;%ia;jdohg jvd fyd| fohla kï ;uhs ta;a fj,djlg Th fldhs foal;a ;sfhk yenE me;s f;dar .kak tl f,ais kE lsh, mis÷ okakj' f,dfla mqrd úúO wú ;sfhkj tal we;a;' ta;a fyd|u wúh Wk;a fyd|u fid,aodÿfjla Wk;a mdúÉÑ lrkafka neßu Wfkd;a ú;rhs' ta Wkdg y;=rd ;ukaf.a mmqj b,lal lr, wúh udkkfldg b|d ´ka kx ;sh, m,hka lsh, mmqj fokafka kE'

ne,eiaála ñihs,hl ;sfhk jdis fudkjo wjdis fudkjo lsh, ;lafiare lrkafka fldfyduo@ jeä msßila jeä m%foaYhla b,lal lrkak mq¿jka' ú|sk flkd ke;akka mdúÉÑ lrk flkdf.a Ôú;hg ;sfhk ;¾ckh .ek wjOdkula kE' fudlo ßj¾ia fjkafka ke;s yskao' ne,eiaála ñihs,hlg W;a;r yeáhg mdúÉÑ lrkag mq¿jka ta ;dlaIKh ksis úÈyg y÷k f.k wOHhkh lr, tk fõ.fhka kej;;a wdmq me;a;g iajhxl%Shj yrj, hk úÈyg W;a;r ñihs,hla yok tl' tal f,ais keye' yenehs ´k yuqodjlg ys;kag mq¿jka ks;r y;=rka b,lal lrk ;eka' tajdfha ;ekaj, ux ta lshdmq W;a;r ne,eiaála ñihs, ia:dk .; lr, ;sfhkag fjkj' ta;a fldÉpr m%udKhla r|j, ;shkag ´fko@ iajhxlS%h y÷kd .ekafï ;dlaIK fidhd .kag fjkj' t;ek ;sfhkafk fõ.h .ek m%Yakhla' ne,eiaála ñihs,hla fldmuK fõ.hlska i;=re b,lalhla fj; <Õd fjkjo ta fõ.h mrojk fõ.hla mj;aj .kag fjkj' ;ukaf.a iSudjg we;=¿ fjk wjia:dfjÈu y÷kf.k wyfiÈu ñihs,h n, rys; lrkag l%u ´fka' ljqre i;=j tjeks l%ufõo ;sfhkjo@ fldmuK m%udKhla o@ f,dfla ;sfhk n,j;au wú .ek ±kqu fid,aodÿfjl=g jeo.;a' Èfkka Èk f,daflg tl;=fjk wú .ek ±kqu wOHhkh jeo.;a'

mis÷f.a ys; ne,eiaála ñihs,hl fõ.fhka f,dafl mqrd ießirkag .kakj' ;uka <Õ ;sfhk iajhxl%Sh .sks wúh Bg wjYH f;,aál imhkj'

wdfh;a jeiai mgka wrka' ldIaGfla bjrhs 

mis÷ ;ukaf.a ys;;a tlal fkdkej;S lrk wr.,h äx.la me;a;lska wrf.k ;sín' ta fjkqjg ;uka wi, ;sfhk mqxÑ igyka fmdf;a flá igykla ;enqj'

wdorKSh WKavh"

lula kE kqU yerekg"

ufh mmqj Èydg

ux nh kE talg

ta;a"

mq¿jka kï ta fjkqjg yeßhka uq.aOlu Èydg"

;sßikalu Èydg'

yeß, n,mka WUg i;=gla ±fkkafk keoao lsh, ta .ek'

wdorKSh WKavh" ux WUg wdfh;a u;la lrkj"

tmd yefrkag ljodj;a ñksialu Èydg'

yeßhka mq¿jka fõf.ka fkdñksialu Èydg'

ta we;s WUg ksjka hkag'

äx.la weye mshfjkag wdj;a talg bvla kE' jeiai ãx.la ;=r,a lr,' ys; äx.;a f;;ud;a;= jqkd' msks äx.la nxlf¾ l=vd is÷re w;ßka jeá, hqksf*da¾uhg Wrd .;a;' mis÷ wyi Èyd ne¨j' nxlr .e,ú, f.or ,E,s nxl=fj b|f.k mú;%hs orefjdhs tlal ;re y| Èyd n,ka bkafka ljoo lsh, ys;, ne¨j' mis÷f.a ys;g wfõ fyg oji .ek kejqï n,dfmdfrd;a;=jla  tlal ySks yskdjla'


^*2016 iema;eïn¾ ui 06 fjks wÕyrejdod" f,dj jgd" ,xld§m&

Friday, April 7, 2017

a solution to financial crisis?

brsod ,xldoSfm jdyk g%e*sla bkafjiaáf.aIka hqksÜ tlg mhsxvhla ,eì,¡ ixia:d iNdm;sjrfhl=g fldaá ;=kyudrlg jdykhla ,eì,'

kshuhsfka@

.re ckdêm;s;=uks"

yhsfõ tlla keje;a;=d fkao @

wehs@

ljqo tfyu lrkak lsõfõ@

foaYSh uQ,H w¾nQohg ms<shu talo@


Saturday, February 18, 2017

are these signs of good governance?

hymd,kh fldhsngo@

fmr<shl werUqu m%fõ.j;ajk ksñ;s* my< fjhs


*brsod i;ayË m%Odk isria;,h# uyskaof.a m%cd whs;sh wfydaishs@

hg;aúcs; ,laIK kej;;a*@

*fmf¾od wo mqj;# 1000 l n¨ ovhla

uEka mj¾ iroula jQ j.hs ^lúhl ud;Dldj&*

*fg,sfldï wi, ysgmq fiajl Woaf>daIKh osk 55 blaujhs

wo mek

w;ska we,a,Sfuka je<lS w,shd fyKavqfjka we,aÆ muKska fyda lsisjla  w;ajeiqï Ndú;fhka we,aÆ muKska  fyda oE;a wmsrsis÷ fkdjkafkao@ 

Friday, February 17, 2017

rebels and peasants

;=reje,a ler,S
M,nr h fyr<S
fldr<s iuÕ fyr<S
luqo lrkg fmr<S

we;s od fyr<S
l=ug lruqo fmr<S
ke;sod fyr<S
.ïuq .i;s h ler<S


fkdkid .ia fyr<S
osfhia fuka jjuq fyr<S
msrs,d ù l=reKS
ysky ^tõg& fjhs kqfU wefUKS

Sunday, February 5, 2017

For JANALI duwa ..............ckd,s ÿjg fifkyiska ..........

wxck rej jreKska Tmj;a ù
kEUq,a fkdb÷,a is;sú,s b;af;a
msmqKsh l=iqula fï wrefKdafoa

..fkys msms ;reu,a .dfka
ihqf¾ Èh l| /<a,la .dfka
To f;o me;sÍ ukqi;a forfKa
ckdkqr[ackSh ,sh kqUue jkafka